Název kurzu: Controlling s vazbou na finanční analýzu a náklady
Lektor: Ing. Lencová Veronika, MBA

Komu je kurz určen:

Finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.

Čím začneme:

Flash analýza = Momentální situace podniku

Flash analýza je metoda rychlého zjištění stavu podniku. Používá se v situacích, které vyžadují změnu v řízení podniku. Ukazuje především ekonomické, ale také personální atributy, které jsou nutné k zodpovězení dvou základních otázek. Je podnik SCHOPEN změny a CHCE opravdu podnik tuto změnu?

Snižování nákladů = Cutting costs

Cílem služeb v oblasti snižování nákladů (cutting costs) je zvýšit výkonnost organizace prostřednictvím identifikace příležitostí a opatření pro snížení nákladů, včetně možnosti jejich následné implementace a reálné kontroly fungování v konkrétních podmínkách společnosti.

Vývoj ukazatelů pro měření výkonnosti podniku, charakteristika moderních přístupů k měření výkonnosti

 • Ekonomická přidaná hodnota a její přínos pro hodnocení výkonnosti firmy
 • Podstata a interpretace ukazatele EVA
 • Náklady kapitálu a jejich pojetí, náklady ušlé příležitosti, průměrné náklady kapitálu (WACC)
 • Způsoby výpočtu. Praktický příklad.

ZPŮSOBY VÝPOČTU EVA

 • Praktický příklad výpočtu a interpretace ukazatele EVA
 • Rozklad ukazatele EVA
 • Metody kvantifikace vlivů působících na hodnotu ukazatele
 • Pyramidový rozklad ukazatele EVA.

UKAZATEL DCF (Discounted Cash Flow)

 • Jeho místo v hodnocení výkonnosti podniku
 • Jednotlivé vstupy – strategická analýza, finanční analýza, finanční plán a samotný výpočet DCF, metodou FCFE a FCFF
 • Případová studie na výpočet DCF.

KOMPLEXNÍ METODY MĚŘENÍ VÝKONNOSTI

 • Metoda EFQM a Balance Scorecard
 • Jejich význam a využití
 • Případová studie na využití metody Balance Scorecard
 • nákladové druhy
 • nákladové účty
 • nákladová střediska
 • úroky
 • odpisy, náklady kapitálu
 • náklady rizika
 • náklady životního cyklu
 • od klasických nástrojů k moderním metodám – better a beyond budgetting
 • controlling a manažerské řízení (státní versus manažerské výkazy)
 • měřítka a motivace
 • kalkulační metody
 • případová studie PNS – ABC
 • případová studie PNS spider, příklad ze společnosti DEK
 • případová studie DEK fakturace

Případová studie – vztahové veličiny, rozpočet středisek, sestavení vícedimenzionální roční manažerské výsledovky (MNO, MCN) – střediskový a procesní pohled. (vše je ukázáno na komplexním příkladě z výrobní společnosti – potravinářský průmysl).

Příklady a případové studie (samozřejmě dle přání účastníků):

 1. Rozvahu – konkrétní příklady
 2. Výsledovku – konkrétní příklady
 3. Plánovaná rozvaha – konkrétní příklad
 4. Cash Flow – konkrétní přiklad
 5. Globální přístup k řízení kapitálu
 6. Řízení zásob
 7. Řízení finanční prostředků
 8. Baumolův model – řízení finančních prostředků
 9. Hodnocení efektivnosti investic
 10. Různé způsoby financování investic

Objednávka kurzu

Kurz můžete objednat prostřednictvím emailu: lencova.veronika(zavináč)seznam.cz
nebo telefonu: +420 732 682 544