Název kurzu: Finanční analýza – Krok po kroku až k souhrnným analýzám
Lektor: Ing. Lencová Veronika, MBA

Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře?

Obecné cíle kurzu:

 • poskytnout ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy
 • důraz je kladen na významu cash flow a zejména hodnocení budoucího finančního vývoje firmy
 • přístupy k finanční analýze
 • řízení nákladů
 • zdroje finanční analýzy
 • úhly pohledu finančního analytika
 • podílové ukazatele
 • vyhodnocování vztahu nákladů, tržeb a zisku
 • výpočet ukazatele ROI
 • cash flow jako základní nástroj pro finanční řízení
 • předpoklady pro finanční řízení
 • jak a kde nacházet volné finanční zdroje
 • Balanced scorecard – je to ideální propojení mezi finanční analýzou a také nefinančními ukazately

Základní termíny finanční analýzy

 • podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu
 • finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow)
 • struktura aktiv a pasiv
 • struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, praktické procvičení.

Metody finanční analýzy

 • interpretace zjištěných hodnot
 • trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost
 • praktické využití.

Rozdílové ukazatele likvidity

 • ČPK, ČPP, ČPPF
 • praktické procvičení
 • ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR
 • úrovně zisku pro účely finanční analýzy – EBIT, EBT, EAT
 • přidaná hodnota.

Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)

 • jejich využití ve finanční analýze
 • problémy jejich výpočtu a využití
 • praktické příklady
 • další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.

POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY

Poměrové ukazatele a jejich význam

 • ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE
 • jejich praktický výpočet a interpretace
 • praktické procvičení.

Ukazatele likvidity (liquidity ratios)

Cash ratio, quick ratio, current ratio – praktické procvičení.

Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)

 • rychlost obratu
 • doba obratu
 • obratový cyklus peněz
 • ukazatele krytí stálých aktiv
 • praktické procvičení.

Ukazatele zadluženosti (debt ratio)

 • ukazatele věřitelského rizika (debt ratio)
 • koeficient samofinancování (equity ratio)
 • ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).

SOUSTAVY POMĚROVÝCH UKAZATELŮ – BONITNÍ MODELY

Soustavy ukazatelů, Du Pontův rozklad ukazatelů, praktický příklad. Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy hodnotící likviditu ve společnosti, Altmanův model Z-score, Index důvěryhodnosti, Kralickův Quick test, praktické příklady.

Objednávka kurzu

Kurz můžete objednat prostřednictvím emailu: lencova.veronika(zavináč)seznam.cz
nebo telefonu: +420 732 682 544